سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده مریم یوسف موسوی – دانشگاه زنجان
بهرام ملکی زنجانی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
پرویز مرادی – دانشگاه زنجان
رقیه عظیم خانی – دانشگاه زنجان

چکیده:

کاریوتیپ ۴ ژنوتیپ متعلق به گونه Lolium perenne در سلول های مریستم انتهایی ریشه مطالعه شد. این مطالعه به منظور تعیین کاربوتیپ و مقایسه خصوصیات کاریوتیپی این ژنوتیپ ها صورت گرفت. در آزمایشگاه مطالعات سیتوژنتیک شامل جوانه دار کردن بذور، مراحل پیش تیمار، تثبیت، هیدرولیز و رنگ آمیزی انجام شد. تعداد کروموزوم های پایه در کلیه ژنوتیپ های مورد بررسی x=7 بود و تمامی ژنوتیپ های مورد مطالعه دیپلوئید (۲n=2x=14) بودند در دو ژنوتیپ فریدن و یارند یک جفت کروموزوم دارای ساتلایت بودند که در هر دو ژنوتیپ ساتلایت ها بر روی کروموزوم های شماره ی ۱ و ۲ قابل رویت بودند. کروموزوم های هاپلوئید از هر ژنوتیپ برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. صفات کروموزومی شامل : طول کل کروموزوم، طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه کروموزوم و نسبت بازوها تعیین شد. بالاترین و پایین ترین درصد شکل کلی کاریوتیپ (%TF) به ترتیب در ژنوتیپ سمیرم (۴۲/۸۸) و ژنوتیپ یارند (۳۶/۱۰) مشاهده شد. این تحقیق در آزمایشگاه سیتوژنتیک دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در زمستان سال ۱۳۸۸ انجام شد.