سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

الناز سعیدعصر – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات
ورهرام رشیدی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
احمد رزبان حقیقی – مربی پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

به منظور شناخت تنوع کاریوتیپی میان ۳جمعیت جمع آوری شده ازکشورترکیه متعلق به گونه Dasycarpa ازجنسViciaتیره Papiliniaceae مطالعات سیتوژنتیکی برروی آنها صورت گرفت مطالعات نشان داد که عدد کروموزومی پایه این گونه بررسی شده X=7 بوده و ازلحاظ سطح پلوئیدی دیپلوئید با ۱۴ =۲X=2n می باشد جمعیتهای بررسی شده مورد اندازهگیری ویژگیهای کاریوتیپی از قبیل طول بازوی بلند و طول بازوی کوتاه کروموزومی قرارگرفته و براساس اطلاعات بدست آمده طول کل کروموزوم ها شاخص سانترومری و Arm ration محاسبه گردید و برروی داده های حاصل ازصفات کاریوتیپی تجزیه واریانس درقالب طرح پایه کاملا تصادفی در۵تکرار انجام گرفت نتایج حاصل از تجزیه نشان داد که بین جمعیت ها اختلاف معنی داری ازلحاظ صفات طول کل کروموزوم و طول بازوی بلند درسطح احتمال ۱درصد وجود داردکه این امر موید وجود تنوع کروموزومی درژرم پلاسم مورد بررسی بود برا ی گروه بندی جمعیت ها از آزمون دانکن استفاده شد.