سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یوسف رحیم سوری – دکتری زمین شناسی اقتصادی، هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، د
ابوالفتح عظیمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی، مدیر معادن شرکت صنعتی-معدنی پودرسا
محمد لطفی – دکتری زمین شناسی اقتصادی، هیات علمی گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پا

چکیده:

کانسار باریت عبد ا… آباد شماره ١ مهاباد در ١٩ کیلومتری شمالشرقی شهر مهاباد و ٢ کیلومتری جنوبشرقی روستای عبد ا… آباد بین طول های ۰۷ ۵۲ ۴۶ تا ۰۰ ۵۵ ۴۶ شرقی و عرض های جغرافیایی′′ ۲۸ ۴۹ ۳۶ تا ۰۰ ۵۱ ۳۶ شمالی واقع شده است . کانیسازی باریت در این کانسار به شکل رگه ای در سنگهای میزبان آلکالی فلدسپار ریولیت، ریولیت، و کوارتز دیوریت متعلق به سازند مهاباد منتسب به نئوپروتروزوئیک صورت گرفته است . سنگهای دیواره بر اثر تاثیر سیال گرمابی مسئول کانیسازی دچار دگرسانی های سریسیتی ، سیلیسی و رسی ضعیف شدهاند. مطالعات میکروترمومتری (ریز حرارت سنجی ) سیالات درگیر نمونه های معرف باریت دو منطقه معدنی ١ و ٣ کانسار عبد ا… آباد شماره ١ مهاباد نشان داده است که سیالات گرمابی مسئول کانی سازی باریت در این منطقه دارای ح رارت حدود ٢١٠ درجه سانتی گراد و شوری متغیر بین ٢٠ تا ٢٣ درصد وزنی معادل نمک طعام بودهاند. بر اساس شواهد صحرایی و مطالعات ساختاری، سنگ شناسی، کانی شناسی، سیالات درگیر و هندسه ذخیره معدنی نتیجه گرفته می شود که تیپ کانی سازی باریت در کانسار عبدا… آباد شماره ١ مهاباد از نوع رگهای گرمابی (نوع اپی ترمال) و پرکننده فضاهای خا لی (شکستگیها و زونهای گسلی) است.