سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۹۰

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از مفاهیم مکانیک شکست و مدل سازی جداشدگی به بررسی میدان سرعت سطحی در محدوده شمال ایران پرداخته و نقش حرکت صفحات تکتونیکی مختلف موجود در منطقه خاورمیانه در این میدان، مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مدل تحلیلی اکادا استفاده شده، مدل اکادا میدان تغییرشکل را با توجه به هندسه گسل و فیزیک منطقه مورد مطالعه، محاسبه میکند. گسلشهای گوناگون موجود در منطقه خاورمیانه را بر حسب منطقه، طبقه بندی کرده و بصورت جداگانه و توام وارد مدل کردیم و تاثیرهرکدام را بر میدان جابجایی سطحی مشاهداتیGPS مورد بررسی قرار دادیم، و میزان تاثیر گسلشهای طبقهبندی شده را در میدان سرعت مشاهداتیGPS برآورد کردیم. بر اساس این محاسبات سهم صفحه عربستان در میدان سرعتGPS محدوده شمال ایران حدود % ۳۰ ، سهم صفحه آناتولی حدود % ۱۸ و سهم گسلشهای درونی ایران حدود % ۵۲ بدست آمد