سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نوش آفرین حقیقت – کارشناس ارشد سازمان زمی نشناسی شیراز

چکیده:

در این پژوهش، زیست چینه نگاری سازند جهرم در یال شمالی تاقدیس تک پوک واقع در شمال شیراز مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند جهرم در این ناحیه با ستبرای ۴٣٠ متر از سنگ آهک و سنگ آهک دولومیتی متوسط تا بسیار ستبر تشکیل شده است. مرز زیرین سازند جهرم در منطقه مورد مطالعه با سازند پابده همساز و تدریجی و مرز زبرین آن با سازند آسماری با ناپیوستگی از نوع فرسایشی همراه می باشد. بنابر مطالعات انجام شده سن این سازند در برش مورد مطالعه ائوسن میانی تا پسین در نظر گرفته شده است. از نظر زیست چینه نگاری، ٣ تجمع فونی در برش سنگر شناسایی گردید: ۱٫ Discocyclina sp.- Nummulites sp. Assemblage zone 2. Dictyoconus sp.- Coskinolina sp.- Orbitolites complanatus Assembelage zone 3. Nummulites fabianii – Silvestriella tetraedra Assembelage zone