سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی رستم نژاد – دانشجوی کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه هرمزگان
منصور قربانی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
پیمان رضائی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه هرمزگان
افشین هاشمی – دانشجوی کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی دانشگاه هرمزگان

چکیده:

برای بررس ی سنگ رخساره ها، مح یط ه ای رسو بی و و یژگیه ای د ی اژنتیکی سازند بهرام ، یک برش چینه شناسی به سبتر ای ٣۵٠ متر در کوه خواجو واقع در شمال کرمان انتخاب گرد ید.سنگ های ای ن سازند عمدتاً شامل آهک، ماسه سنگ، دولوم یت و م یان لا یه ه ای نازک گل سنگ هستند . مطالعات م یکروسکو پی برو ی سازند بهرام منجر به شناس ایی رخساره ها و ر یز رخساره ه ای آوار ی شامل سه ر یز رخساره ۱A : کوارتز آرن ایت معرف کرانه ساحلی ۲A : ساب لیت آرنایت معرف حاش یه ساحلی، ۳A : گل سنگ معرف دور از ساحل و رخساره ها و ر یز کربناته مشتمل بر ر یز رخساره ه ای پهنه کشند ی شامل ۱B ، مادستون آهک ی دولوم یتی شده، ۲B : وکستون ب ایوکلاستی، ۳B : پکستون ب ایوکلاستی ااو ئیدی، ۴B : دولومیت، ۵B : آهک ماسه ای است. ریز رخساره ای لاگون شامل ۱C : پکستون/وکستون بایوکلاستی دولومیت دار، ۲C : گرینستون پلوئیدی اینتراکلستی، ۳C : پکستون بایوکلستی آمبلادار، ۴C : گرینستون بایوکلاستی اینتراکلاستی پلوئیدار، ۵C5 : پکستون/وکستون بایوکلاستی پلوئیدی است. ریز رخساره های سد شامل ۱D : باندستون مرجانی، D2 : گرینسون/پکستون بایوکلستی اینتراکلستی، ۳D : گرینسون بایوکلاستی، ۴D : گرینستون/پکستون بایوکلاستی اا ئیدی است. ریز رخساره ه ای در ی ای باز شامل ۱E : گرینستون ب ایوکلاست ی فسفر یت دار م ی باشد. که در نه ایت با تفس یر و بررس ی دق یق رخسارها و شواهد صحر ایی و پتروگراف ی موجود ، مدل رسو بی منطقه مورد مطالعه که یک پلاتفرم ک م عمق مختلط تخر یب ی – کربناته است ارائه گرد ی د. مطالعه تغ یی رات بافتی و فر ایندهای د یاژنتیکی بو یژه دولوم یت ز ایی و فسفا تی شدن در رسوبات سازند بهرام، تا ثیر سه مح یط دیاژنزی دریایی، دفنی و جوی را نشان می دهد.