سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شکری – گروه شیمی کاربردی دانشکده علوم واحد تبریز
غلامحسین شاهوردیزاده –
سیده رقیه سیدحسینی –

چکیده:

نانو ذرات فلزات نجیب امروزه بدلیل کاربرد بسیار وسیعشان اهمیت ویژهای دارند. تهیه ی نانوذرات به روش میکروامولسیونی یکیی از روش های ساده و در عین حال پی شرفته ا ست. در ا ین روش، علاوه بر ته یه ی ا نواعنانوذرات کلوی یدی، می توان روی ا ندازه ی نانوذرات سنتز شده ن یز کن ترل داشت. در این تحقیق، تهیهی نانو ذرات نقره ی پاییدار بیا احیاء نمی فلزی نیترات نقره توسط هییدرازین ) N2H4.H2O ( در سیستم میکروامولسیونی گزارش شده است. دو سیست میکروامولسیونی به کار رفته در این تحقیق، شیامل سیدی بیی ) ۲ اتییل هگزییل( سولفوسوکسینات ) – AOT ( به عنوان سورفاکتانت و هپتان نرمال در نقش فاز روغنی به عنوان حلال و محلول آبی حاوی احیاکننده و نم فلزی و دودکانتیول به عنوان عایل پایدارکننده میباشد. همچنین اثر نسبت مولی احیاءکننده به نم فلزی بر روی واکنش و پایداری نانوذرات تهیهشده مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعهی روند واکنش با گذشت زمیان توسیط اسیپکتروفتومتر UV-Vis دو شعاعی و تصاویرمیکروسکوپ انتقال الکترونی عبوری ) TEM ( نشان داده شده است