سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

یعقوب جادی – دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
علیرضا صفاهیه – اعضا هیئت علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
عبدالعلی موحدی نیا –
علی حلاجیان – کارشناس انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری

چکیده:

درطی این تحقیق سمیت حادآفت کش دیازینون بربچه ماهی سیم دریای خزر درمرکز تکثیر و پرورش و بازسازی ذخایر ماهیان استخوانی شهیدانصاری رشت و انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری دادمان رشت مطالعه گردید ازمایش سمیت حاد به صورت ساکن و براساس روش استاندارد O.E.C.D به مدت ۴ شبانه روز انجام و پارامترهای موثرفیزیکوشیمیایی آب ازجمله PH اکسیژن محلول و درجه حرارت کنترل گردید ازمایشات ابتدایی به منظور یافتن محدودکشندگی با رهاسازی ۳عدد بچه ماهی به داخل اکواریومهایی که به حجم ۱۰ لیتر آبگیری شده بود انجام شد و بعداز بدست آوردن محدوده کشندگی تیمارهای نهایی با ۵ تیمار و ۳تکرار برای تعیین غلظت کشنده LC50 96 h انجام پذیرفت و درنهایت با استفاده ازنرم افزار SPSS version16 و روش آماری AnalysisProbit با سطح اطمینان ۹۵درصد داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و LC50 96 h دیازینون بربچه ماهی سیم ۷/۳۱۶ حداکثر غلظت مجاز سمیت MATC دیازینون بربچه ماهی سیم ۰/۷۳ppm و حداقل غلظت موثرLOEC این سم که به ۹۶LC h10اطلاق میگردد ۲/۶۳pmm بدست آمد.