سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی کلاته عربی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
فاطمه شیخ – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
حبیب الله سوقی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
راحله عرب عامری – دانش آموخته دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

وزن نهایی دانه یکی از مهمترین اجزای عملکرد دانه گندم(Triticum aestivum L) به سرعت و طول دوره پر شدن دانه وابسته است. طول دوره پر شدن دانه تحت تاثیر زمان تا رسیدگی قرار میگیرد. این مطالعه به بیان ارتباط بین وزن نهایی دانه با سرعت و طول دوره پرشدن دانه در ارقام مختلف گندم پرداخته شده است. خوشههای گندم هر پنج روز یک بار از هر کرت انتخاب و سپس میانگین وزن خشک دانه تعیین می شد. ارتباط بین وزن دانه و درجه روز رشد تجمعی (GDD) از گرده افشانی توسط معادله لجستیک توصیف شد. وزن نهایی دانه، سرعت و طول دوره پرشدن دانه با برازش منحنی محاسبه شد. نتایج نشان داد که حداکثر وزن نهایی دانه بین ارقام ۳۶۷-۵۵۴ گرم در مترمربع متغیر است و با توجه به نتایج مشخص گردید که رقم ۱ بیشترین مقدار را در حداکثر وزن نهایی دانه دارا است و با ضریب همبستگی که بین عوامل موثر بر وزن نهایی دانه مشخص شد سرعت و طول دوره پرشدن دانه بیشترین تاثیر را در وزن نهایی دانه دارند به طوری که به ترتیب باعث ۶۶ و ۶۵ درصد تغییر در وزن نهایی دانه شدند.