سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مرضیه رشیدپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
حسین علی فلاحی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان
مسعود عزت احمدی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
عباسعلی نوری نیا –

چکیده:

به منظور درک خصوصیات مربوط به پرشدن دانهها با توجه به دو ویژگی سرعت و طول دوره پرشدن دانه در بهبود عملکرد دانه، آزمایش مزرعهای با استفاده از ۱۳ ژنوتیپ تریتیکاله شامل،ET-82-16 ،ET-82-15 ،ET-82-8 ،ET-79-17 ،ET-79-4 ،ET-79-3 و JUANILO و ۹۲ ET-85-9 ،ET-85-7 ،ET-84-15 ،ET-84-8 ،ET-84-5 ،ET-83-20 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادقی در سه تکرار در سالهای زراعی ۸۸-۸۷اجراء گردید. نتایج نشان داد در بین ژنوتیپهای تریتیکاله مورد بررسی، ژنوتیپ ۱۵ET-82- بالاترین عملکرد دانه و سرعت و دوره پرشدن دانه را به خود اختصاص داد. عملکرد دانه با سرعت و دوره پرشدن دانه همبستگی مثبت و معنیداری نشان داد. ژنوتیپ ۱۵ ET-82- از میان ژنوتیپهای مورد مطالعه به عنوان ژنوتیپ برتر شناخته شد