سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه نجات زاده باراندوزی – دانشجوی دکترای مهندسی کشاورزی (باغبانی)- مربی و عضو هیئت علمی گروه باغب
فتح الله غلامی بروجنی – دانشجوی دکترای بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تعیین سرعت هوادهی و سینتیکهای واکنش آن در کمپوست هوازی برخی از زائدات کشاورزی می باشد. برای این منظور مواد با مخلوط چمن و زائدات گوجه فرنگی، سیب زمینی و همچنین بادمجان برای انجام مطالعه به کار رفته اند. در این مطالعه به منظور ایجاد سرعت های هوادهی مختلف از چهار راکتور با هوادهی مکانیکی و یک راکتور با هوادهی طبیعی ااستفاده شده است. میزان تغییرات غلظت دی اکسید کربن و دما در سه نقطه از راکتور پایش شده است. میزان رطوبت PH و میزان مواد آلی به صورت روزانه پایش شد. متغیر های کنترل کننده فرایند ( CO2 , دما , PH , و میزان رطوبت) به عنوان عوامل مداخله کننده در فرایند و تجریه مواد آلی به عنوان پارامتر بررسی راندمان فرایند بکار گرفته شده اند. در این مطالعه از هفت مدل سینتیکی مختلف به منظور مدلسازی سرعت تجزیه مواد آلی مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس نتایج بدست آمده جهار مدل سینتیکی از این مدلها در این مطالعه کاربرد دارند. این مدلها با آنالیز های آماری خطای مربعات میانگین ریشه ها chi-square (λ۲) ،(RMSE) و کارآمدی مدلسازی modeling efficiency (EF) آنالیز شدند. بر اساس آنالیز های آماری این مدلها، بهترین مدل انتخاب شده مدل زیر بوده است: ( فرمول در متن اصلی مقاله ) که در این مدل KT سرعت تجزیه (gVS/gVS day) T دمای فرایند Mc ، (۰C) میزان رطوبت روزانه (%Wb) C میزان روزانه دی اکسید کربن در راکتور (%) d و c ،b ،a ثابت های واکنش می باشند. بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه، حداکثر تجزیه مواد آلی و میران دما در نسبت هوادهی ۰/۴۱ هوا در دقیقه به ازای هر کیلوگرم مواد آلی بدست آمده است. بنابراین، این مقدار هوا در فرایند کمپوست این زائدات کشاورزی میتواند مورد استفاده قرار گیرد.