سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اکرم منتظریان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی
محمدعلی آقاجانی – استادیار پژوهش، بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط
علی اسکندری – استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان

چکیده:

جهت بررسی تاثیر دما بر سرعت رشد و درصد جوانه زنی میکروسکلروتهای قارچ Macrophomina phaseolina سه جدایه، از سه شهرستان گرگان، کلاله و علی آباد (استان گلستان) انتخاب گردید. قارچ عامل بیماری از نمونهها جدا و خالص شد. سرعت رشد پرگنه جدایههای هر شهرستان در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دمای ۱۰ درجه به عنوان دمای کمینه رشدپرگنههای قارچ برای هر سه جدایه میباشد و دمای ۳۳ درجه برای جدایههای گرگان و کلاله و علی آباد (به ترتیب با حداکثر رشد ۱۸ و۲۳ و۲۵ میلیمتر) به عنوان دمای بهینه در نظر گرفته شد و دمای بیشینه رشد پرگنهها، ۴۰ درجه مشخص گردید