سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهناز ابدالی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد، گرایش شناسایی و انتخاب مو
فخرالدین اشرفی زاده – استاد دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

جهت افزایش عمر موثر قالبهای گرمکار از پوششهای مقاوم به اکسیداسیون و سایش دمای بالا استفاده میشود تا مکانیزم-های تخریب را کنترل نمایند. در تحقیق حاضر رفتار سایشی پوشش نیترید تیتانیم آلومینیوم در دمای بالا به منظور تعیین مقاومت سایشی داغ و مکانیزم سایش، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور پوششTiAlN به وسیله رسوب فیزیکیبخار با قوس کاتدی بر فولاد گرمکارH13اعمال شد. بررسی خواص پوشش توسط پراش پرتو ایکس، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروآنالیز صورت گرفت. پس از آن جهت بررسی رفتار تریبولوژیکی زیرلایه فولادی و پوشش، آزمون سایش پین بر دیسک تحت بار ۳ نیوتن با استفاده از گلوله آلومینایی در دمای اتاق و ۶۰۰ درجه سانتیگراد انجام شد. مطالعه سطوح سایش با میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروآنالیز نشان داد که مسیر سایش فولاد پوششدار عرض کمتری نسبتبه فولاد بدون پوشش در هر دو دما داشته است. مکانیزم سایش فولادH13در هر دو دما، سایش خراشان بود درحالیکه مکانیزم سایش پوششTiAlN در دمای محیط، سایش چسبان و در دمای ۶۰۰ درجه سانتیگراد، سایش خراشان بههمراه سایش چسبان است. بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان گفت که حضور پوشش سرامیکی TiAlN در کاربردهای دمای بالا موجب کنترل اکسیداسیون فولاد، بهبود مقاومت سایشی و کاهش تغییر شکل پلاستیکی زیرلایه فولادی میشود.