سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهدی کسرایی – استادیار دانشگاه شیراز
سعید مینایی – دانشیار گروه ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تمام اجزای ابزار خاک ورز که با خاک در تماس می باشند ساییده می شوند این نوع سایش را سایش خراشان می نامند سایش خراشان مهمترین عامل محدود کننده عمر و کیفیت کر ابزار خاک ورز است و سبب تخریب خاک کاهش محصول افزایش کشش و فرسودگی لاستیک و موتور تراکتور خواهد شد مهمترین هدف این پژوهش مطالعه چگونگی سایش در نقاط مختلف تیغه برش خاک ورز برگردان دار بوده است آزمایشها در مزرعه با خاکورز ۴ خیش نیمه سوار در دو حالت با تیغه های ساده و جوشکاری شده در ابتدای تیغه با الکترود E10-UM-60R انجام شد نتایج نشان داد در ابتدای تیغه های برش خاک ورزبرگردان دار سایش سریع و غیریکنواخت بوده بیش از ۳۰ درصد سایش در تیغه اول بوده و درصد سایش تیغه ها به ترتیب محل استقرار آنها برروی خاک ورز از جلو به عقب کاهش یافته بود. مدت زمانی که تیغههای جوشکاری شده امکان عمل شخم و نفوذ مناسب داشتن به نسبت تیغه های ساده ۴/۵ برابر بود.