سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن اصغری – کارشناس ارشد باغبانی
ولی ربیعی – گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

گیلاس(Prunus avium L.) یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله در دنیا است اکثرارقام گیلاس به دلیل خودناسازگاری همواره مشکلاتی را از نظر تلقیح و میوه دهی به همراه داشته اند لذا برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند دراین آزمایش گیلاس رقم حاج یوسفی یکی از ارقام مهم و تجارتی کشور به عنوان گرده گیرنده با دانه گرده ارقام ابرده بینگ پروتیوا زرد دانشکده، مشگین شهر ناپلئون و همچنین حاج یوسفی تحت بررسی قرارگرفت این تیمارها براساس سطح بلوکهای کامل تصادفی RCBD با سه تکرار به کارگرفته شدند به منظور تعیین سازگاری و ناسازگاری ارقام گرده دهنده درتشکیل میوه محاسبات آماری برروی درصد تشکیل میوه رقم حاج یوسفی انجام گرفت میانگین نهایی تشکیل میوه در رقم حاج یوسفی با استفاده از ارقام ابرده بینگ پروتیوا زرد دانشکده مشگین شهر ناپلئون و حاج یوسفی به ترتیب ۰۳ / ۰ ، ۳۰ / ۰ ، ۹۶ / ۰ ، ۹۸ / ۰ ، ۵۰ / ۴۳ ، ۲۴ /۱۵ و صفر درصد بود همچنین نتایج نشان داد که گیلاس حاج یوسفی یک رقم خودناسازگار می باشد درصد تشکیل میوه = صفر و برای تشکییل میوه نیاز به گرده ارقاممناسب دارد