سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی هادی سیه رود – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
حسین مصدق – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان
نصراله عباسی – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
سیدمحمود حسینی نژاد – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه دامغان

چکیده:

رسوبات کربناته سازند زیارت به سن پالئوسن بالائی- ائوسن میانی در کوههای سلطانیه در محدوده جنوب زنجان مورد مطالعه قرار گرفت. برای تفسیر محیط دیرینه بر اساس اورتوفراگمنیدها در این مجموعه ۳ برش (برش قینرجه ۱و ۲ و برش قاضی آباد) فراهم گردید. به طور کلی اورتو فراگمنید ها را به ۲ گروه تقسیم بندی می کنند که گروه اول شامل دیسکوسایکلینا Discocyclina) و نمکوولا Nemkovella) و گروه دوم شامل آستروسایکلینا Asterocyclina) و اوربیتوکلیپئوس Orbitoclypeus) می باشد، و نیز مطالعات انجام شده بر روی اورتو فراگمنید ها انها را به عنوان شاخص هائی برای عمیق ترین بخش ها ی زون فوتیک معرفی می نماید. مطالعه بر روی مجموعه های اورتوفراگمنید بر اساس تنوع گونه ها ، مورفولوژی پوسته ، اندازه و بایوفاسیس های همراه انجام شد، که گونه های شناسایی شده از این مجموعه معرفسن بارتونین Bartonian) تا پریبونین Priabonian) در مدل پلاتفرم کربناته می باشند. در مطالعات بایومتریک برای شناسائی دقیق ترگونه های اورتوفراگمنید و نیز تعیین یک زیر گونه و بررسی شرایط های محیطی، نسبت قطر به ضخامت (T/D و نیز قطر D) حجره جنینی در نمونه ها اندازه گیری شد. اورتوفراگمنیدها در این پژوهش به ۲ گروه تقسیم بندی شدند، اورتوفراگمنیدهای نسبتا کوچک دارای فرم های زینی شکل که معرف بخش های اسلوپ با انرژی بالا از پلاتفرم کربناته و اورتوفراگمنیدهایی با سایزهای متوسط تا بزرگ دارای فرم های دیسکوئیدال که آنها نیز معرف بخش های اسلوپ با انرژی کمتر محیطی می باشند که بر اساس این مجموعه ها دیگر فاکتورهای محیطی نظیر عمق آب، انرژی محیط و شدت نور تفسیر گردید