سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

امیر منفرد – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، رشته مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
امیرحسین کوکبی – استاد دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
سیروس عسگری – دانشیار دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش یک لایه کامپوزیتی مقاوم به سایش بر سطح تیتانیم خالص تجاری با استفاده از فرایند تیگ ومفتولهای تو پودری حاوی نانو ذرات کاربید تیتانیم و پودر کاربید تیتانیم در اندازه میکرو (که بصورت جداگانه تهیهشده اند) بر روی سطح تیتانیم خالص تجاری ایجاد گردید. برای این کار در ابتدا با استفاده از تسمه های تیتانیمی و فرآیند کشش سیم و پودرهای مختلف، مفتول های توپودری مختلفی تهیه شد و سپس بوسیله فرآیند تیگ این مفتولها بر سطح تیتانیم خالص تجاری پوشش داده شدند. این عملیات برای شدت جریان و سرعت های مختلف تکرار گردید. در ادامه پوشش های بدست آمده مقطع زده شده و تحت بررسی ریز ساختاری قرار گرفتند. نتایج حاصله ازمیکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی روبشی و آنالیز پراش پرتو ایکس نشان داد که پوشش هایی با ریز ساختارهایی شامل کاربید تیتانیم کروی، دندریتی و یوتکتیک در زمینه مارتنزیتی تشکیل شد. همچنین با کاهش حرارت ورودی درصد حجمی فاز کاربید تیتانیم در پوشش بیشتر شد. با انجام آزمایش سختی مشخص گردید کهسختی پوشش حاصل تا حدود ۱۲۰۰ ویکرز افزایش یافته است که حدود ۸ برابر بیشتر ازسختی زیر لایه بود. آزمایش سایش پین بر روی دیسک نیز مقاومت سایشی بهتر پوشش های ایجاد شده نسبت به زیر لایه را نشان می داد که دلیل این امر تشکیل فاز سخت کاربید تیتانیم بر سطح بود