مقاله مطالعه ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاوی در حضور داروی آلوپورینول که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاوی در حضور داروی آلوپورینول
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ریبونوکلئاز پانکراس گاوی
مقاله آلوپورینول
مقاله cCMP

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفیان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: کفیل زاده فرشید
جناب آقای / سرکار خانم: جانفشان سحر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ریبونوکلئاز پانکراس گاوی نوع (A) یک آنزیم اندوریبونوکلئاز است و نقش آن شکستن پیوندهای شیمیایی فسفودی استر در ساختمان RNA تک رشته ای طی یک واکنش دو مرحله ای می باشد. مرحله اول این واکنش آنزیمی یک واکنش ترانس فسفریلاسیون و مرحله دوم آن، یک واکنش هیدرولازی (آبکافت) است. آلوپورینول ایزومر ساختاری هیپوگزانتین (یکی از پورین های طبیعی بدن) می باشد که با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز تولید اسید اوریک را کاهش می دهد و یکی از داروهای پرمصرف در درمان نقرس است. این دارو به علت داشتن ساختار نوکلئوتیدی ممکن است بر روی ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاوی موثر باشد. با توجه به اهمیت آنزیم های ریبونوکلئاز در تجزیه انواع مولکول های RNA برای حفظ تعادل سیستم سلولی، باید تاثیر انواع مولکول های زیستی و داروهایی را که ممکن است بر روی فعالیت این آنزیم اثرگذار باشند بررسی کرد. بنا بر این در تحقیق حاضر تاثیر این آلوپورینول در غلظت های مختلف بر روی ساختار و فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز پانکراس گاو بررسی می شود. در ابتدا منحنی اشباع آنزیم در حضور سوبسترای cCMP رسم شد. سپس اثر آلوپورینول در محدوده غلظتی ۵-۰ و ۱-۰ میلی مولار بر روی سرعت بیشینه آنزیم بررسی شد و پس از آن منحنی اشباع آنزیم در حضور چند غلظت از دارو رسم شد. نتایج نشان دادند که دارو در غلظت های استفاده شده باعث کاهش فعالیت آنزیم می شود. سپس بررسی ساختار آنزیم با استفاده از مطالعات اتصال لیگاند و دو رنگ نمایی دورانی انجام شد که نتایج نشان داد که آلوپورینول باعث تغییر ساختار آنزیم نیز می شود. در مجموع می توان گفت این دارو به احتمال قوی اثر مهارکنندگی بر فعالیت آنزیم ریبونوکلئاز A دارد.