سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی اکبر هدایتی – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
وحید یاوری – دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
مجمود بهمنی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری رشت
مرتضی علیزاده – ایستگاه تحقیقات شیلات آبهای شور داخلی- بافق

چکیده:

در حال حاضر مطالعات بافت شناسی در مورد بسیاری از پدیده های زیستی آبزیان نظیر تولید مثل به ابداع روش های نوین و موثر در جهت افزایش توان بهره وری از مولدین افزایش تولید بچه ماهی و در نهایت راندمان بالاتر تکثیر و پرورش ماهیان می شود. این تحقییق در ایستگاه تحقیقات شیلات- بافق و طی یکسال بر روی فیل ماهیان ۴ و ۵ ساله پرورشی آب لب شور صورت گرفت. پس از تکه برداری (بیوپسی) از گنادها جهت بررسی های بافت شناسی نمونه بافت ها پس از فیکس کردن در بخش بیوشیمی انستیتو بین المللی ماهیان خاویاری رشت از مراحل آبگیری شفاف سازی پارافینه شدن قالبگیری برش رنگ آمیزی (هماتوکسین و ائوزین) و مونته کردن عبور داده شدند و در نهایت جهت تجزیه و تحلیلهای هیستولوژیکی توسط میکروسکوپ نوری از نموه ها تصویر برداری صورت گرفت. تخمدان فیل ماهی دارای الگوی ریختی ماشبهی با سایر تاسماهیان بوده و بخش اعظم آن را بافت استروما تشکیل می دهد. فولیکولها به عنوان شاخص اصلی ساختاری و عملکردی در تخمدان شناخته شدند بطوریکه شاخص افتراقی تخمدان از بیضه در مراحل اولیه رشد از طریق وجود شیارهای قشری در گناد مشخص گردید. تخمدان در مرحله I رسیدگی واجد شیار و ظهور یاخته های اووگونی در مرحله آغازین رشد تخمک است.