سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهرداد دریجانی – دانشجو ی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمد محمدزاده مقدم – دانشجو ی کارشناسی ارشد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
محمود میرزایی – استادیار، گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه اراک
بهروز اسکویی – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

چشمههای آبگرم متعدد در منطقه محلات و همچنین نوع زمین شناسی منطقه، نشان دهنده وجود یک سیستم زمینگرمای ی بزرگ در اعماق منطقه است. به منظور شناسایی دقیق نواحی مستعد زمینگرمایی، عملیات مغناطیسسنجی زمینی در طول پروفیل ۱۶ کیلومتری با فاصله ایستگاهی ۴۰ متر و فاصله پروفیلی ۱/۵کیلومتر، در محدوده اطراف چشمههای آبگرم محلات انجام شد. در این مطالعه در مجموع بیش از ۴۰۰۰ ایستگاه مغناطیسسنجی برداشت شد. برگردان سه بعد داد ههای مغناطیسی به منظور تعیین عمق و شکل ساختار زمینگرمایی استفاده م یشود. نرم افزار Mag3D بر اساس الگوریتم غیر خطی لی- اولدنبرگ عمل م یکند که بهترین جواب ممکن برای تود ههای مغناطیسی، با روش تکرار حاصل م یشود. نتایج این پژوهش نشان میدهد که در این ناحیه یک بیهنجاری مغناطیسی بزرگ مرتبط با منبع زمی نگرمایی باعمق بیشتر از ۳۰۰۰ متر وجود دارد. وجود رسوبات تراورتنی ضخیم در منطقه نیز نشان دهنده قدمت بالای این منبع زمی نگرمایی است. نتایج بدست آمده انطباق قابل قبولی با دادههای مغناطیس هوابرد و شواهد زمینشناسی و همچنینهیدروژئولوژ یچشمههای آبگرم منطقه دار . د