سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب ا… سهامی نوش آبادی – گروه سنجش از دور پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)
سعید رضایی نیارکی – گروه سنجش از دور پژوهشکده علوم دفاعی دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

نقشه های زمین شناسی موجود درایران عمدتا براساس اطلاعات حاصل ازعکسهای هوایی و مشاهدات میدانی و بااستفاده ازنقشه های توپوگرافی تهیه گردیده اند درتهیه این نگونه نقشه ها همواره مشکلاتی پیش می آید که دردقت خروجی اثرات فراوانی میگذارد ازطرف دیگر بدلیل ماهیت سیاه و سفید بودن عکسهای هوایی و نیز عدم دسترسی به مناطق صعب العبور زمین شناسان همواره با محدودیت های عدیده ای درتهیه نقشه مواجه بوده اند نظر به اینکه تصاویر ماهواره ای درطیفهای مختلف امواج الکترومغناطیس تهیه میگردد حاوی اطلاعات ارزشمندی درارتباط با جنس رویه زمین بوده و باتوجه به مقیاس وقدرت تفکیک عوارض متفاوت و ثبت انعکاس پدیده ها درطیفهای گوناگون امواج الکترومغناطیس بدین ترتیب امکان اشکارسازی واحدهای مختلف زمین شناسی و ارایش ساختارناحیه به نحومطلوبتری فراهم است همچنین چگونگی انتخاب ترکیب باندها و برروی اطلاعات حاصل ازتصاویر و پردازش آن حائزاهمیت بوده و درشناخت هرچه بهتر ناحیه موثر است دراین مقاله سعی گردیده تا بااستفاده ازجدیدترین تصاویر سنجنده TM ماهواره لندست درسال ۱۹۹۸ میلادی ازناحیه البرز مرکزی بکارگیری نقشه های موجود با مقیاس ۱:۱۰۰۰۰۰ نقشه کامل و جامعی تهیه گردد که درآن ارتباط بین پدیده های زمین شناسی توزیع سنگها و واحدهای سنگی درناحیه پراکندگی و گسترش ارایش ساختمانهای سنگها و همچنین عوارض زمین شناسی مهندسی و زمین ریخت شناسی ازجمله شبکه هیدرولوژی تعیین حوضه های ابگیر بررسی مطالعه آبهای سطحی و تعیین سطح حوضه ابریز ناحیه موردمطالعه و بررسی قرارمیگیرد