سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرناز نبی زاده – دانشجوی دکتری
محسن اسمعیلی –

چکیده:

دراین مطالعه زمان رهایی تنش سیب واریته زرد لبنانی تعیین و تغییرات آن طی برداشت و نگهداری به مدت سه ماه درسردخانه ای با دمای صفر درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی ۹۵% بررسی شد دراین تحقیق از تست نفوذ و فشرش تک محوری استفاده شد با استفاده از نمودارهای حاصل درآنالیز بافتی خصوصیات تردی قابلیت شکست پوست و مدول ارتجاعی محاسبه گردید و زمان رهایی تنش سیب ها با استفاده از مدل ماکسول عمومی سه جزئی تعیین شد نتایج نشان داد که با افزایش زمان نگهداری مقدا رکلیه ویژگیهای مکانیکی کاهش یافت شدت تغییر این کمیت ها درانبار مقدارشان در موقع برداشتکیفیت ظاهری نمونه ها نشان داد که برای حفظ بافت سیب ها در سردخانه بایستی کمی قبل از رسیدن کامل برداشت شوند.