سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده نجمه مقیمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
کیومرث کلارستاقی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
رضا صدر آبادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

باتوجه به تغییرات اقلیمی سالهای اخیر و کاهش شدید بارندگی و به تبع آن کم آبی ،لازم است ارقامی از گندم که به خشکی متحمل تر باشند انتخاب شود در این مسیر توانایی ارقام مختلف در داشتن ریشه های گسترده تر و کارامدتر می تواند مثمر ثمر باشد . به منظور بررسی تاثیر تنش خشکی و تاثیر آن بر خصوصیات مرفولوژیکی ریشه گندم این آزمایش گلدانی بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۱۲ تیمار و ۴ تکرار، که فاکتور اول واریته های گندم به نامهای پیشتاز- پیشگام-مرودشت -گاسکوژن و فاکتور دوم سطوح آبیاری گندم شامل ۱۰۰-۸۰-۶۰ درصد آب مورد نیاز بوده است اجرا گردید . این تحقیق در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد- مجتمع گلبهار انجام گرفت. صفات اندازه گیری شده در این آزمایش عبارت بودند از طول، عرض، وزن خشک، ن سبت ریشه به اندام هوایی و حجم ریشه و کارایی مصرف آب که این صفات با استفاده از نرم افزار Excel و SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و میانگین با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن در سطح ۵% انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که صفات طول و عرض، نسبت ریشه به اندام هوایی و حجم ریشه در خشکی با اطمینان ۹۹ % بایکدیگر اختلاف معنی داری دارند اما در مورد ارقام طول ریشه، وزن خشک ریشه و حجم ریشه و کارایی مصرف آب بااطمینان ۹۵ % باهم اختلاف معنی دار دارند. عرض ریشه و نسبت ریشه به اندام هوایی در اثر متقابل رقم و خشکی با اطمینان ۹۹ % اختلاف داشتند.