مقاله مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از کشت جوانه انتهایی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۸۹ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه ریزازدیادی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) با استفاده از کشت جوانه انتهایی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جوانه انتهایی
مقاله ریزازدیادی
مقاله نوروزک (Salvia leriifolia)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: لاهوتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی علی
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلی جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نوروزک (Salvia leriifolia)، از گیاهان بومی استان خراسان رضوی و سمنان، در معرض خطر انقراض است. این پژوهش، با هدف بررسی امکان ریزازدیادی گیاه نوروزک از طریق کشت جوانه انتهایی انجام گرفت. برای این هدف، گیاهچه ها از طریق کشت جنین در محیط کشت 1.2 MS حاوی ۱ میلی گرم در لیتر BAP و ۱ میلی گرم در لیتر NAA به دست آمدند. جوانه انتهایی این گیاهچه ها در محیط کشت MS حاوی هورمون های BAP و Kin به تنهایی و یا در ترکیب با IBA برای ساقه زایی کشت شدند. ریشه زایی ساقه ها در محیط MS حاوی سطوح مختلف از هورمون های IBA،NAA  و 2.4-D بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری توسط نرم افزارهای JMP و MSTAT-C انجام شد. نتایج نشان داد ترکیب BAP و IBA نتیجه مناسب تری در ارتباط با ساقه زایی به ازای هر ریزنمونه داشت و BAP در غلظت ۲ میلی گرم در لیتر همراه با IBA در غلظت ۰٫۵ میلی گرم در لیتر بهترین تیمار ساقه زایی بود. همچنین، برای ریشه زایی ساقه ها وجود اکسین ضروری است..در غلظت ۱ میلی گرم بر لیتر بهترین تیمار ریشه زایی بود IBA  بر این اساس استفاده از تیمارهای یاد شده برای ریزازدیادی گیاه نوروزک با استفاده از جوانه انتهایی پیشنهاد می شود.