مقاله مطالعه ریخت شناسی و نمو گل خارشتر (.Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv) و برخی ویژگی های تشریحی اجزای آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در زیست شناسی گیاهی از صفحه ۳۱ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: مطالعه ریخت شناسی و نمو گل خارشتر (.Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv) و برخی ویژگی های تشریحی اجزای آن
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خارشتر
مقاله گل پروانه آسا
مقاله مواد فنلی (تاننی)
مقاله میکروسپورزایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی خبیر زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رضانژاد فرخنده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در پژوهش حاضر، گل خارشتر (Alhagi pseudoalhagi (M. B.) Desv.) از لحاظ ریخت شناسی و نمو اجزای گل بررسی شد. اجزای گل بدون کرک ترشحی و پوششی، کاسه گل پیوسته، جام پروانه آسا، بال ها دارای رنگ تیره و سلول های اپیدرمی با دیواره برآمده به سمت بیرون، ناوها پیوسته و همراه با درفش به صورت جام بسته، نافه دو دسته ای و ناجور ریخت، بساک ها برون گشا و شکوفایی طولی، دیواره کیسه گرده از نوع دولپه ای، سلول های لایه مغذی بساک مستطیلی شکل و از نوع ترشحی هستند. پس از تقسیم میوز، جداره بندی یا تقسیم سیتوپلاسم از نوع همزمان است و در مرحله بلوغ میکروسپورها هنوز کیسه رویانی در مرحله تقسیم میتوز است و هسته های کیسه جنینی به طور کامل تشکیل نشده اند. مادگی یک برچه ای، تخمدان یک خانه و فوقانی، تخمک ها واژگون و پرخورش، خامه توخالی و میوه نیام ۲-۵ دانه ای است. لایه اپیدرمی و زیراپیدرمی کاسه گل، جام گل، تخمدان و نیز بافت رابط بساک دارای مواد فنلی (تاننی) و مواد با زیربنای چربی هستند.