سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افسانه ولی پوری – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی اکبر قره آقاجی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران
سیدعبدالکریم حسینی راوندی –
عباس طبیبی –

چکیده:

یکی از پلیمرهای زیست تخریب پذیر و زیست سازگار که مورد توجه بسیار است پلی ال لاکتیک اسید PLLA می باشد دراین تحقیق با استفاده از دو سوزن – سرنگ با بارهای مخالف به الکتروریسی و تولید نخ از میکرو/نانوالیاف متخلخل PLLA پرداخته شد براساس مطالعات میکروسکوپی دوساختار مورفولوژیکی متفاوت درسطح الیاف موجود درنخ PLLA مشاهده گردید اکثریت الیاف حدود ۸۰درصد دارای تخلخل سطحی به شکل دایره اند و حفره ها کاملا مجزای از یکدیگر میباشند و بقیه الیاف حدود ۲۰درصد دارای مورفولوژی سطحی کاملا متفاوتی با الیاف ذکر شده می باشد تخلخل سپطحی این الیاف به صورت حفره های به هم پیوسته است حفره های مجزای از همدیگر و حفره های بهم پیوسته به ترتیب دراثر روی دادن پدیده جدایی فاز از نوع هسته گذار یو رشد و تجزیه اسپینودال ایجاد میشوند وجود تخلخل درسطح الیاف موجود دراین نخ بعنوان نقاط تمرکز تنش عمل نموده و باعث کاهش استحکام نخ می گردد.