سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

آزیتا کشاورز – مربی گروه روانشناسی , واحدتربت جام , دانشگاه آزاداسلامی , تربت جام , ایران
زهرا موحدنسب – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
حسین شجاعی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی بالینی

چکیده:

پژوهش حاضر ، مطالعه ای از نوع علی- مقایسه ای است که با مطالعه ویژگی در گروه نارسا خوان و مقایسه با گروه عادی به تحقیق می پردازد . جامعه آماری دانش آموزان نارسا خوان سوم دبستان شهر مشهدند و نمونه آماری را ۳۰آزمودنی نارساخوان و ۳۰ آزمودنی عادی تشکیل می دهند که از بین مقطع سوم دبستانهای پسرانه مشهد به شیوهتصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند . جمع آوری داده هابا آزمون هوش کلامی وکسلر کودکان , آزموناختلال خواندن , آزمون ADHD , آزمون اختلال سلوک اقتباس شده از پرسشنامه علائم مرضی کودک (csi-4)و آزمون های حافظه فعال استفاده شد. تحلیل داده ها به روش اماری t مستقل و تحلیل واریانس بود. بین میانگین هادر سرعت نامیدن اعداد و آزمون یادآوری مستقیم و وارونه اعدادو آزمون های فراخنای شمارش در دو گروه نارساخوانو عادی تفاوت وجود دارد . در آزمون یادآوری مکعب دو گروه عادی در مقایسه با گروه نارساخوان تفاوتی وجود ندارد .