سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمود اخیانی – مربی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
وحید چگینی – استادیار -موسسه ملی اقیانوس شناسی
عباسعلی علی اکبری بیدختی – دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

دادههای حاصل از اندازهگیریهای میدانی و ماهوارهای و برخی نتایج حاصل از مطالعه عددی الگوی گردش آب در خلیج فارس و دریای عمان،در یک بازه ۱۰ ساله در محدوده خلیج فارس و دریای عمان مورد بررسی قرارگرفت. از آنجا که یکی از ساز و کارهای طبیعی کنترل دماییزمین، گردش آب در اقیانوسها و آبهای آزاد است؛ تغییر خصوصیات گرمایی در دریاها و اقیانوسها در بلند مدت میتواند مبین تغییرات کلیزمین باشد. تغییرات دمای دمای سطحی دریاها و اقیانوسها خصوصا در اواخر قرن بیستم روند افزایشی داشته است. دریای عرب، دریای عمان و خلیج فارس در نگاه کلی از گرمترین حوزههای آبی دنیا هستند. در این تحقیق، تحلیل روند تغییرات دمای سطحی در این حوزه نشاندادهاست که میانگین سالانه دمای سطحی آب در بازه ۱۰ ساله با شیب متوسط حدود ۰,۰۱ درجه سانتیگراد افزایش یافته است. این تغییرات با مطالعات مربوط به گرمایش زمین و تاثیرات متقابل آن بر کارمایه گرمایی اقیانوسها همخوانی دارد