سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل استاد حسینی – کرمان ، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر،دانشکده کشاورزی، بخش گیاه پز
محمد شجاع الدینی – کرمان ، میدان پژوهش، دانشگاه شهید باهنر،دانشکده کشاورزی، بخش گیاه پز
محبت شهابی نژاد – دانش کارشناسی ارشد حشره شرفی کشاورزی، بحث گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی

چکیده:

تعیین زمان دقیق مبارزه با پروانه چوبخوار پسته از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور بررسی تغییرات سالانه زمان ظهور حشرات کامل و همچنین تعیین زمان اوج پرواز آفات، از تله فرمونی در یکی از باغات دارای سابقه آلودگی به آفت طی سال‌های ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۰ و در فاصله بین ۲۱ اسفند تا آخر فروردین استفاده شد. در سال ۱۳۹۰ مطالعه جداگانه برای بررسی تقارن زمانی ظهور حشرات کامل و مهم‌ترین پارازیتویید ان Chelonus kermakiae (Tobias) (Hym.: Braconidae) الیانجام شد. در طی سال‌های ۱۳۸۷ ۱۳۹۰ تاریخ صدور حشرات کامل نر به ترتیب ۲۴ اسفند، ۲۳ زن و سه فروردین، اوج پرواز ۱۵ فروردین ، هفت فروردین و ۱۹ فروردین ضبط شد. ظهور آخرین حشره کامل نر طی سه سال مورد بررسی ۲۵ فروردین، ۲۱ فروردین و ۳۱ فروردین سجاد. محاسبه میانگین تجملی ظهور حشرات کامل نشان داد که بیشترین سطح جمعیت آفات در مقایسه بین سه سال مورد مطالعه در سال ۱۳۸۸ با میانگین تجمعی ۳۱۰۹حشره در تله او به اسم. متوسط این مقدار در سال ۱۳۸۹ با میانگین تجمعی ۱۴۷۲ حشره در تله و کمترین سطح جمعیت در سال ۱۳۹۰ با میانگین تجمعی ۸۴۱٫۴ حشره در تله او به اسم. بررسی تقارن زمانی ظهور حشرات کامل آفات و پارازیتویید در سال ۱۳۹۰ نشان داد که در فاصله بین یک تا ۱۲ فروردین ۱۳۹۰ بین تعداد حشرات کامل آفات و پارازیتویید ظاهر شده و روند مشابه و افزاینده وجود داشته است اما از روز ۱۳ فروردین تعداد روند ظهور حشرات کامل پارازیتویید کاهش یافته و تا تاریخ ۱۸ فروردین به صفر رسیده است . از نتایج این تحقیق می‌توان در طراحی الگوی ردیابی آفات و نیز تعیین زمان مبارزه با آفات در عین حال بیشترین حفاظت از پارازیتوییدهای مهم آن در باغات پسته استفاده کرد.