سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

سیانید با مسدود کردن زنجیره انتقال الکترون یکی ازمواد بازدارنده تنفسی به شمار می آید بیشتر بافتهای گیاهی تنفسی در برابر سیانید از خود مقاومت نشان میدهند بطوریکه در حضور سیانید به ۱۰۰% سرعت تنفسی عادی کنترل شده یا بازدارنده می رسند جهت بررسی این مسیر آزمایشی برروی جوانه زنی و رشد اولیه گیاه کنجد که گیاهی C3 است انجام شد آزمایش بصورت طرح کاملا تصادفی در حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد و در ۳ تکرار ۵ تیمار صورت گرفت و غلظتهای سیانید پتاسیم ۰/۰۰۵ و ۰/۰۰۰۵ میلی مولار و هیدروکسامیک اسید پتاسیم ۰/۰۰۵ و ۰/۰۰۰۵ میلی مولار ومخلوط ۰/۰۰۵ سیانید پتاسیم و ۰/۰۰۵ هیدروکسیامیک اسید به عنوان تیمار ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد درنظر گرفته شد صفات شاخص جوانه زنی میانگین زمان جوانه زنی، وزن تر گیاه چه ، وزن خشک گیاه چه ، اندازه گیری واعداد پس از اطمینان از نرمال بودن از طریق نرم افزار SAS مورد تجزیه واریانس قرارگرفت.