سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
سید علی طباطبایی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان یزد

چکیده:

سیانید با مسدود کردن زنجیره انتقال الکترون یکی از مواد بازدارنده تنفسی به شمار می آید. بیشتر بافت های گیاهی تنفسی در برابر سیانید از خود مقاومت نشان می دهند به طوری که در حضور سیانید به ۱۰۰% سرعت تنفسی عادی (کنترل شده یا باز دارنده) می رسند. جهت بررسی این مسیر، آزمایشی بر روی جوانه زنی و رشد اولیه گیاه سورگوم شد. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در حرارت ۲۰ درجه سانتیگراد و در ۳ تکرار، ۵ تیمار صورت گرفت و غلظت های سیانید پتاسیم (۰/۰۰۵ و ۰/۰۰۰۵ میلی مولار) و هیدروکسامیک اسید پتاسیم ( ۰/۰۰۵ و ۰/۰۰۰۵ میلی مولار) و مخلوط ۰/۰۰۵ سیانید پتاسیم و ۰/۰۰۵ هیدروکسامیک اسید، به عنوان تیمار ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات سرعت جوانه زنی، درصد جوانه زنی، وزن تر گیاهچه، وزن خشک گیاهچه، اندازه گیری و اعداد پس از اطمینان از نرمال بودن از طریق نرم افزار SAS مورد تجزیه واریانس قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمام صفات اندازه گیری شده در سطح ۱ درصد معنی دار شد و پس از مقایسه میانگین مشخص شد که بالاترین میزان سرعت جوانه زنی تیمار سالیک هیدروکسانیک اسید به تنهایی با غلظت ۰/۰۰۵ میلی مولار و کمترین میزان این صفت در ترکیب دو ماده هیدروکسامیک اسید سیانید پتاسیم هر دو با غلظت ۰/۰۰۵ میلیمولار مشاهده شد و همچنین بالاترین میزان درصد جوانه زنی در سالیک هیدروکسامیک اسید به تنهایی با غلظت ۰/۰۰۵ میلی مولار و کمترین میزان این صفت در مصرف توام سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید حاصل شد. بالاترین میانگین صفت وزن تر گیاهچه در سیانید پتاسیم به تنهایی با غلظت ۰/۰۰۰۵ میلی مولار و کمترین آن در مصرف توام سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید به دست آمد. بالاترین میانگین وزن خشک گیاهچه در شاهد آزمایش و کمترین آن در تیمار هیدروکسامیک اسید به تنهایی با غلظت ۰/۰۰۰۵ میلی مولار به دست آمد.