سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواهده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
غلامرضا زارعی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

با توجه به نتایج متفاوت تاثیر مواد بازدارنده تنفسی بر روی گیاهان، تحقیق حاضر به منظور بررسی حساسیت یا مقاومت به سیانید گیاه ریحان در مرحله جوانه زنی صورت گرفت. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در حرارت ۲۰ درجه سانتی گراد و در ۳ تکرار و ۶ تیمار صورت گرفت. غلظت های سیانید پتاسیم (۰/۰۰۰۵ و ۰/۰۰۵ میلی مولار ) و هیدروکسامیک اسید (۰/۰۰۰۵ و ۰/۰۰۵ میلی مولار ) و تیمار ۰/۰۰۵ سیانید پتاسیم به همراه ۰/۰۰۵ هیدروکسامیک اسید و ضمنا آب مقطر به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. صفات وزن تر و خشک گیاهچه و درصد جوانه زنی اندازه گیری و اعداد پس از اطمینان از نرمال بودن از طریق نرم افزار SAS مورد تجزیه واریانس قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار شدند. پس از مقایسه میانگین مشخص شد که بیشترین وزن خشک و تر در تیمار ۰٫۰۰۰۵ سیانید پتاسیم و بیشترین درصد جوانه زنی در تیمار ۰٫۰۰۵ سیانید پتاسیم و کمترین آن در شاهد آزمایش و کمترین میانگین وزن تر و خشک در تیمار اثر متقابل این دو محلول حاصل شد.پس می توان گفت که با کاربرد ماده هیدروکسامیک اسید در گیاه ریحان به نتایج مثبتی می توان دست یافت.