مقاله مطالعه روند تغییرات منحنی های پاسخ و ارتباط بین صفات مورفولوژیکی گونه cristatum Agropyron تحت مقادیر هم فاصله کود اسید هیومیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۲۹ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه روند تغییرات منحنی های پاسخ و ارتباط بین صفات مورفولوژیکی گونه cristatum Agropyron تحت مقادیر هم فاصله کود اسید هیومیک
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید هیومیک
مقاله Agropyron cristatum
مقاله منحنی های پاس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزانه محمدهادی
جناب آقای / سرکار خانم: صفری دولت آباد سعید
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر اسید هیومیک بر روی رشد رویشی گونه مرتعی Agropyron cristatum آزمایشی در سال ۸۹ به صورت گلخانه ای در شهرستان دماوند به اجرا درآمد. کود اسید هیومیک به صورت گرانولی به مقدار ۰، ۷۵، ۱۵۰ و۲۲۵  کیلوگرم در هکتار مصرف گردید. نتایج تجزیه همبستگی نشان داد که تحت شرایط کودی مصرف شده بین اکثر صفات همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. تجزیه رگرسیون گام به گام تاثیر صفات تعداد پنجه، وزن تر برگ و ساقه، طول ریشه، وزن خشک ساقه، نسبت هوایی به ریشه، کلروفیل b و کاروتینوئید، سطح برگ، وزن خشک ریشه و برگ را بر وزن تر بخش هوایی نشان داد. نتایج منحنی های پاسخ نشان داد که اسید هیومیک موجب افزایش صفات ارتفاع تا اولین برگ، تعداد برگ، وزن تر برگ و ساقه وزن خشک ساقه، وزن تر و خشک بخش هوایی و نسبت هوایی به ریشه می شود و این افزایش به صورت خطی است. همچنین افزایش سطح برگ، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کاروتینوئید با افزایش مقدار کود رابطه درجه دو دارند، مصرف مقادیر هم فاصله کود اسید هیومیک نیز در خصوص صفات طول گیاه، طول، وزن تر و وزن خشک ریشه و وزن خشک برگ از رابطه درجه سوم تبعیت می کند. بر اساس نتایج تجزیه علیت، که موثرترین صفات بر وزن تر بخش هوایی شامل وزن تر برگ، وزن تر ساقه، طول ریشه، وزن خشک برگ، وزن خشک ساقه، نسبت هوایی به ریشه، کلروفیل b، کاروتینوئید و سطح برگ موثرترین صفات بر وزن تر بخش هوایی می باشند. در مجموع مناسب ترین مقدار مصرف اسید هیومیک، ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار است.