سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرعباس محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس قدیمی – استادیار دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

درصورتی که ساختار یک خاک ماسه ای به اندازه کافی سست و نسبت تنش تناوبی که معیاری از شدت بارگذاری تناوبی است به اندازه کافی بالا باشد وقوع گسیختگی جریانی روانگرایی دربارگذاری زهکشی نشده مورد انتظار خواهد بود درچنین شرایطی فشار آب حفره ای نرمال شده به سرعت افزایش می یابد و به سمت عدد ۱ که معرف نقطه روانگرایی کامل است پیش می رود و همین امر منجر به کاهش تنش موثر و لذا حرکت مسیر تنش به سمت پوش گسیختگی می شود درتحقیق حاضر با انجام آزمایشهای سه محوری تناوبی زهکشی نشده برروی نمونه هایی از ماسه ساحلی بندرانزلی که با روش کوبش مرطوب آماده سازی شده اند روند تولید اضافه فشار اب حفره ای تا رسیدن ه نقطه روانگرایی کامل مورد بررسی قرارمی گیرد نتایج نشان میدهد که نمودارهای فشار اب حفره ای نرمال شده درمقابل شماره سیکل برای این نوع خاک هم با منحنی های درجه سه و هم با منحنی های دو خطی درجه یک به خوبی قابل تقریب زدن می باشند.