سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آسا خطیبی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
دانیال آبادی خواه ده علی –

چکیده:

برای پی بردن به نقش برگ های مختلف ساقه در انتقال اسمیلات ها و عملکرد روغن، آزمایشی در تیرماه ۱۳۸۸ در اراضی روستای امیران شهرستان اردستان به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا درآمد و اثر سه رقم آفتابگردان هیبرید، آلستار، هایسون، ایروفلور به عنوان عامل اول و تیمار حذف برگ در پنج سطح به صورت عدم حذفبرگ،حذف فوقانی، میانی، تحتانی وحذف کل برگ ها به عنوان عامل دوم بر صفات عملکردروغن، درصد روغن، وزن هزاردانه و تعداد دانه در طبق مطالعه گردید و تجزیه و واریانس صفات نشان داد که اثر حذف برگ بر صفات درصد روغن، عملکرد روغن و وزن هزار دانه معنی دار بوده و بالاترین میانگین عملکرد روغن و وزن هزار دانه در عدم حذف برگ حاصل و بیشترین درصد روغن در حذف تحتانی و کمترین این صفات در حذف کامل برگ ها بدست آمد. تجزیه تحلیل رقم ها مشخص کرد بین رقم ها در تمام صفات به جز صفت درصد روغن معنی دار شده و رقم آلستار بیشترین وزن هزار دانه و رقم هایسون بالاترین تعداد دانه در طبق و رقم ایروفلور بیشترین عملکرد روغن را به خود اختاص دادند. اثرات متقابل دوگانه در صفات مورد بررسی فقط در صفت وزن هزار دانه معنی دار شده و بیشترین میانگین در رقم آلستار به همراه عدم حذف برگ بود