سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه سادات مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
صدیقه فاطمی – دانشیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
فرانسواز برنارد – دانشیار دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

نماتدهای گره ریشه Meloidogyne spp به دلیل دامنه میزبانی گسترده پراکندگی وسیع و قابلیت آسیب رسانی شدید نقش مهمی درکاهش تولیدات کشاورزی ایفا می کنند درسالهای اخیر بررسی استفاده ازمواد طبیعی درکنترل نماتدهای پارازیت گیاهی رو به افزایش نهاده است دربین آنها موادی مانند سالیسیلیک اسید ممکن است درالقای مقاومت گیاهان میزبان نسبت به نماتدها نقش داشته باشند درپژوهش حاضر تاثیر غلظت های مختلف اسید سالیسیلیک بصورت تیمار بذرروی بهبود تحمل گوجه فرنگی نسبت به نماتدهای گره ریشه مورد بررسی قرارگرفت