سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی اکبر ایزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشکده کشاورزی دانشگاه آز
سید محسن نبوی کلات – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
سید محمد علوی سینی – دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
وحید معین راد – کارشناس ارشد اصلاح نباتات دانشگاه زنجان

چکیده:

گیاه Ribes khorassanicum علاوه بر خواص فوق العاده دارویی و ضد باکتری که دارد در صنعت تغذیه و فضای سبز هم میتواند جایگاه منحصر به فردی را داشته باشد. با توجه به برداشت های بی رویه از گیاه در رویشگاه های طبیعی، این گیاه اندمیک و انحصاری ایران در حال انقراش می باشد و تا بحال هیچ گونه تحقیق و پژوهشی جهت تکثیر این گیاه انجام شده است. به منظور شکست خواب بذر آزمایشی در قالب آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با ۳ تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد اجرا شد. عامل تعداد روزهای سرمادهی در ۴ سطح ( ۳۰ و ۶۰ و ۹۰ و ۱۲۰ روز)، و مواد شیمیایی ( جیبرلین، نیترات پتاسیم ۰/۲ درصد و شاهد) تیمارهای آزمایش را تشکیل دادند. تجزیه واریانس مشاهدات مشخص نمود اختلاف معنی داری بین فاکتورها و اثرات متقابل آنها وجود دارد. مقایسه میانگین مشاهدات مشخص نمود که استراتیفیکاسیون ۱۲۰ روز و نیترات پتاسیم بیشترین تاثیر را در جوانه زنی قره قات داشته اند. در نهایت با استفاده از نتایج حاصل از عکس برداری و تجزیه های آماری مشخص گردید که خواب بذر قره قات ترکیبی ( فیزیکی و فیزیولوژیکی) می باشد که برای برطرف نمودن خواب فیزیکی بایستی با استفاده از اسید سولفوریک پوسته بذر را خراش داده و خواب فیزیولوژیکی نیز از طریق سرمادهی مرطوب بر طرف خواهد شد و علاوه بر آن مشخص گردید که فقدان جنین در حدود ۵۰ درصد بذور به احتمال زیاد مربوط به ناهنجاری های ژنتیکی در بذر می باشد.