مقاله مطالعه روش های مختلف خاک ورزی به همراه زیرشکنی بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (Single cross 704) در منطقه ورامین که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۶ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۸ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: مطالعه روش های مختلف خاک ورزی به همراه زیرشکنی بر رشد و عملکرد ذرت علوفه ای (Single cross 704) در منطقه ورامین
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زیرشکن
مقاله خاک ورزی
مقاله ذرت علوفه ای
مقاله عملکرد
مقاله منطقه ورامین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی چناربن حسین
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی نیا سیده معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فشردگی خاک در اثر تردد ماشین های کشاورزی و وسایل خاک ورزی که روی خواص فیزیکی خاک و در نهایت عملکرد محصول های کشاورزی اثر می گذارد، با توسعه کاربری ادوات روز به روز حادتر می شود. در این تحقیق از طرح کرت های خردشده بر اساس طرح پایه بلوک های کامل تصادفی استفاده شد و اثر سه نوع خاک ورز (گاوآهن برگرداندار، گاوآهن بدون برگردان و چیزل) در دو سطح، به همراه و بدون زیر شکنی بر پارامترهای خاک و گیاه مطالعه شد. پارامترهای مربوط به خاک عبارت هستند از: ۱- درصد رطوبت ۲- وزن مخصوص ظاهری خاک قبل از کاشت و دو ماه پس از کاشت در دو عمق ۱۰ – ۰ و ۲۰ – ۱۰ سانتی متر؛ پارامترهای مربوط به گیاه نیز عبارت هستند از: ۱- درصد جوانه زنی ۲- عملکرد (وزن ماده خشک گیاه «بیوماس»). به کمک تجزیه واریانس و مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن معلوم شد که در کرت های زیرشکن زده، تیمار bz (زیرشکن + خاک ورز برگرداندار) تفاوت بسیار معنی داری نسبت به دو تیمار دیگر یعنی az (زیرشکن + چیزل) و cz (زیرشکن + گاوآهن بدون برگردان) نشان می دهد. از سوی دیگر در کرت های زیرشکن نزده تیمار a (چیزل) تفاوت بسیار معنی داری را نسبت به دو تیمار دیگر یعنی b (گاوآهن برگرداندار) و c (گاوآهن بدون برگردان) نشان می دهد.