سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمحمد بینش – استادیاردانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
میثم محبوبی نیازمندی – دانشجوی کارشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

در بسیاری از پروژه های عمرانی، پی سازه بر روی توده های سنگی درزه دار قرار می گیرد. ظرفیت باربری اینگونه سنگها اغلب یا از روابط نیمه تجربی یا براساس آیین نامه های محلی تعیین م یگردد. حال آنکه مطالعات متعددی در زمینه تعیین ظرفیت باربری توده سنگهای درزه دار انجام گرفته است، اما به صورت کاربردی مورد توجه قرار نگرفت هاند. در مقاله حاضر با انجام مطالعاتی جامع در ادبیات تحقیق، انواع روشهای تعیین ظرفیت باربری برای پ یهای سطحی بر روی توده سنگهای درز هدار جم عآوری و فرضیات و روابط مربوط به هر روش به گونه ای کاربردی ارائه گردیده است. در نهایت با بهره گیری از این روشها، برای یک مثال خاص ظرفیت باربری توده سنگ از رو شهای مختلف محاسبه گردیده و نتایج بدست آمده با یکدیگر مقایسه شده اند.