سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرگان حیدری – کارشناسی ارشد چینه و فسیل شناسی

چکیده:

دراین پژوهش به منظور روزن بران بنتیک وزون بندی زیستی سازند جهرم درجنوب شرقی شیراز برش تنگ قنیمی دریال شمال تاقدیس احمدی گزینش شدهاست حدزیرین سازند جهرم با سازند ساچون همساز و حدبالایی آن دراین برش رخنمونی وجود ندارد ضخامت کل سازند جهرم دراین مقطع ۴۲۱ مترمیب اشد که ازنظر لیتولوژی به سه بخش قابل تقسیم است مطالعات زیست چینه نگاری دراین برش منجر به شناسایی ۲۴جنس و ۳۴گونه فسیلی ازروزن بران کف زی شد روزن بران شناسایی شده درقالب سه بیوزون طبقه بندی شده اند که به ترتیب سنی از قدیم به جدید عبارتنداز Somalina Sub Zone بخش زیرین ائوسن میانی Nummulites – Alveolina Assemblage Zone بخش میانی ائوسن میانی Orbitolites complanatus – Dictyoconus sp. Coskinolina sp. Assemblage Zone بخش بالایی ائوسن میانی درمجموع بایوزون های شناسایی شده معرف سن ائوسن میانی برای سازند جهرم دراین برش می باشد