سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اعظم زارع بیاتی – دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه اصلاح نباتات، کرج،
منوچهر خدارحمی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر.
خداداد مصطفوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، گروه اصلاح نباتات، کرج، ایران.

چکیده:

به منظور بررسی ارتباط عملکرد دانه با سایر عوامل موثر بر آن و اهمیت نسبی هریک از آنها ۲۲ رقم گندم زمستانه، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۱۹۱-۹۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرج در دو شرایط -آبیاری )آبیاری نرمال و قطع آبیاری بعد از مرحله سنبله دهی( کشت گردید. برخی صفات زراعی از جمله صفات مربوط به رسیدگی )روزتا سنبلهدهی، روزتا گردهافشانی، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و روز تا رسیدگی کامل(، عملکرد دانه، اجزای عملکرد، طول پر شدن دانه، سرعت پرشدن دانه، شاخص برداشت، ارتفاع و صفات مربوط به آن اندازهگیری شد. تجزیه واریانس داده ها در هر دوآزمایش نشان داد ارقام از نظر اکثر صفات تفاوت معنیداری داشتند، که نشاندهنده تنوع بالای صفات مورد بررسی در بین ارقامبود. بالاترین عملکرد دانه در شرایط نرمال متعلق به ارقام گاسکوژن، میهن، زارع و زرین و در شرایط تنش خشکی مربوط به ارقاماروم، روشن، میهن و آذر ۲ بود. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام صفات نشان داد که در شرایط آبیاری نرمال، صفات عملکردبیولوژیک، طول پدانکل و ارتفاع و در شرایط تنش خشکی صفات عملکرد بیولوژیک، طول بیرونآمدگی پدانکل و ارتفاع وارد مدلشد و برای این صفات تجزیه علیت انجام شد، که در هر دو شرایط نرمال و تنش بیشترین اثر مستقیم بر روی عملکرد دانه، متعلقبه عملکرد بیولوژیک، بود.