مقاله مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۷۷ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه کرچک (Ricinus communis)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبیاری
مقاله رگرسیون
مقاله کرچک
مقاله همبستگی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لای قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: افشاری حسین
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه روابط رگرسیونی میان تاثیر دور آبیاری بر عملکرد و اجزاء عملکرد کرچک آزمایشی در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. در این بررسی تیمار دور آبیاری ۵، ۱۰ و ۱۵ روز یکبار عامل اصلی بروز تغییرات رشد و عملکرد کرچک بود. نتایج حاصل از اندازه گیری صفات مورد بررسی نشان داد درصد روغن دانه در دور آبیاری ۱۵ روز و درصد پروتئین دانه بیشترین مقدار خود را را صورت آبیاری با دور ۱۰ روز و سایر صفات با طولانی شدن فاصله آبیاری به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند. بررسی روابط همبستگی میان صفات گیاهی کرچک تحت تاثیر دور آبیاری نشان داد روند تغییرات صفات مورد بررسی به صورت خطی بود و در به جز در مورد در روغن و پروتئین که همبستگی مثبتی را با افزایش دور آبیاری نشان دادند برای سایر صفات همبستگی منفی بود. بیشترین همبستگی مربوط به صفت عملکرد دانه با شاخص برداشت مثبت و در سطح احتمال ۱% معنی دار و همبستگی عملکرد دانه با درصد روغن در احتمال ۵% معنی دار و منفی و با درصد پروتئین در احتمال ۱% معنی دار و منفی بود.