مقاله مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی کلزا در شرایط تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۸۹ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۱۴ منتشر شده است.
نام: مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی کلزا در شرایط تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله صفات زراعی
مقاله عملکرد دانه
مقاله کلزا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بختیاری غریبدوستی علی
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عبداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه روابط بین عملکرد دانه و برخی از صفات زراعی در کلزا تحت شرایط تنش خشکی، ده رقم کلزا مورد بررسی قرار گرفتند. ارقام مورد بررسی در قالب طرح اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۸۹- ۱۳۸۸ کشت و ارزیابی شدند. فاکتور اصلی شامل آبیاری مطلوب و تنش، فاکتور فرعی نیز شامل ارقام مورد بررسی بودند. در تجزیه واریانس تفاوت بین شرایط آبیاری برای تمامی صفات بجز شاخص برداشت و تعداد روز تا ۵۰ درصد گلدهی معنی دار بود. تفاوت بین میانگین تیمارها برای تمامی صفات بجز تعداد شاخه فرعی معنی دار بود. اثر متقابل محیط و رقم برای هیچکدام از صفات معنی دار نبود. در شرایط تنش خشکی بیشترین میزان عملکرد دانه مربوط به ارقام لیکورد، ساری گل و RGS003 به ترتیب به میزان ۲۸۷۸٫۸۸، ۲۴۲۶٫۵۴، ۲۰۱۲٫۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد غلاف در ساقه فرعی، تعداد روز تا ۵۰ درصد گل دهی، عملکرد دانه در بوته و تعداد غلاف در ساقه اصلی بیشترین همبستگی و تاثیر را بر عملکرد دانه داشتند. در تجزیه به عامل ها چهار مولفه اصلی اول ۷۶٫۷۸ درصد از واریانس کل را توجیه نمودند. مولفه اول بیشترین اثر مثبت را با وزن هزار دانه و بیشترین اثر منفی را با تعداد دانه در غلاف داشت. این مولفه به عنوان فاکتور وزن دانه نامگذاری شد. در مولفه دوم تعداد غلاف در ساقه اصلی و فرعی بیشترین اثر مثبت و تعداد روز تا ۵۰ درصد گل دهی بیشترین اثر منفی را داشتند و این عامل به نام تعداد غلاف نام گذاری شد. در مولفه سوم صفت عملکرد دانه در هکتار و تعداد دانه در غلاف بیشترین اثر مثبت و شاخص برداشت بیشترین اثر منفی را داشتند و این عامل فاکتور عملکرد نام گذاری شد.