سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدمحمدنصیر موسوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پاشا حجازی –
خداداد مصطفوی –
امیر مشایخ –

چکیده:

به منظور مطالعه روابط بین صفات مختلف و عملکرد دانه درگندم نان ۲۰ رقم گندم درسال زراعی ۹۰-۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرج تحت شرایط تنش خشکی مورد ارزیابی قرارگرفتند طرح مورد استفاده بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بود نتایج نشان داد که برای اکثر صفات ازقبیل ارتفاع بوته طول سنبله طول ریشک وزن ۱۰۰ دانه طول بذر طول پدانکل و قطربذر تنوع قابل توجهی بین ژنوتیپ های مورد مطالعه وجود دارد درتجزیه به عاملها ازطریق تجزیه به مولفه های اصلی ۴ عامل پنهانی درمجموع ۸۱ درصد از تغییرات داده ها را توجیه نمودند عامل اول همبستگی بالایی با صفات عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانهداشت و عامل عملکرد نام گرفت عامل دوم فاکتور وزن دانه نام گرفت درعامل سوم نیز صفاتی چون وزن سنبله و طول بذر از اهمیت بیشتری برخوردار بودند که فاکتورخصوصیات سنبله نام گرفت عامل چهارم نیز با نام فاکتور ویژگیهای مورفولوژیک نام گرفت