سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عیسی حزباوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشی نهای کشاورزی.
مصطفی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
شهلا کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
شیوا قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع

چکیده:

ویژگی های فیزیکی و مکانیکی میوه گلابی آسیایی ( . pyrus serotina Rehd ) در رطوبت بر پایه تر % ۳۱ / ۸۴ در این تحقیق ارائه شده است .این ویژگی ها برای طراحی تجهیزات درو، فرآوری و حمل و نقل، دسته بندی و بسته بندی مورد نیاز می باشند . میانگین طول، عرض، ارتفاع ، قطرمیانگین هندسی، جرم و ضریب کرویت برای میوه گلابی آسیایی به ترتیب برا بر با ۲۲۲/۲۱ g ،۷۳/۱۷ mm ،۶۹/۸۵ mm ،۷۲/۰۹ mm ،۷۷/۹۷ mm و ۹۴ / ۰ به دست آمد . میانگین حجم، چگالی جامد، چگالی توده و تخلخل برای بترتیب برابر با cm3 kgm ،۲۱۲/۰۱ -۳ kgm ،۱۰۵۰ -۳۴۶۰ و % ۵۶ محاسبه شد. نتایج نشان داد که مساحت سطح، سطح تصویر در جهت محور Xها و در جهت محور Yها بترتیب برابر با cm2 cm ،۱۶۹/۵ ۲ ۵۰/۲۳ و cm248/47 می باشد. مطالعه ضریب اصطکاک بر روی برخی مواد مانند چوب چند لایه، ورق گالوانیزه و آلومینیوم نشان داد که ضریب اصطکاک ایستا از ۳۵۴ / ۰ روی سطح آلومینیوم تا ۴۰۴ / ۰ بر س طح چوب چند لایه متغیر بود . علاوه بر آن نیروی شکست، تغییر شکل، انرژی شکست و چغرمگیدر نقطه شکست برای میوه گلابی آسیایی به ترتیب برابر با ۳/۰۷ J ،۱۲/۳۸ mm ،۶۲۷/۵ N و kJm-3 14/48 تعیین شد