سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

یونس بخشان – دکتری مهندسی مکانیک گروه مکانیک دانشگاه هرمزگان
سیدحسین عمرانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک شرکت پالایش گاز سرخون و قشم

چکیده:

سیالات حاوی ذرات بسیار ریز معلق با اندازه ی نانومترکه نانوسیال نامیده می شوند، پتانسیل زیاادی برای افزایش انتقال حرارت از خود نشان می دهند و به همین جهت توجه خاصی به این گروه از سیالات به عنوان محیط های انتق ال حرارت می شود. در این مطالعه، انت ال حرارت جابجایی آزاد چند نانوسیال درون محفظه ی دو بعدی به روش عددی ، بررسی و م ایسه شاده اسات. محاسباتبرای عدد گراشف بین ۱۱۳ و ۱۱۵ و کسر حجمی نانوذرات Al2O3 ، Cu و TiO3 بین صفر تا۳۱ درصد انجام شده است نتایج نشاندهنده ی اازایش عدد ناسلت متوسط با کسر حجمی نانوذرات برای تمامی م قادیر عدد گراشف می باشد. همچنین عدد ناسلت متوسط برای نانوسیال آب مس، بیشتر از سایر نانوسیال ها بدست آمده است و مطابق با نتایج تجربی با افزایش کسرحجمی ضریبرسانایی گرمایی و در نتیجه انت ال حرارت نانوسیال اازایش می یابد و بدلیل آنکه بیشتر تاثیر نانو ذرات در خواص انتق الی این سیال به ویژه در خواص انت ال گرما می اشد، از اینرو می توان از نانوسیالات در م دل های گرمایی پالایشگاه گاز سرخون واقع دربندرعباس که منجر به کاهش چشمگیری در دبی سیال عامل میشود استفاده کرد که در نهایت م دل های گرمایی با اندازه و وزن کمترطراحی می شود.