سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سارا مقیم – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
عبدالحسین صادقی – پژوهشکده مواد و فناوریهای پیشرفته در نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
سیامک سحرخیز – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

چکیده:

فرآیند خرید هر کالایی از جمله پوشاک تحت تأثیر عوامل متعددی است. عواملی همچون قیمت، کیفیت، مد، نام تجاری و… میتوانند عامل عمده تصمیمگیری مشتری برای خرید یا عدم خرید یک محصول واقع شوند. در این پژوهش، بهکمک نتایج پژوهشهای قبلی و با استفاده از روش رخداد بحرانی، ۱۵ عامل مؤثر بر انتخاب و خرید تیشرت زنانه در شهر تهران، شناسایی شد. سپس پرسشنامهای تهیه و با مصاحبه حضوری در ۸ منطقه بازاری تهران، ۱۱۴ پرسشنامهتکمیل گشت. پس از تقسیم بازارها به خردهبازارهای هدف، عوامل مؤثر در هر خردهبازار گران، متوسط و ارزانقیمت به ترتیب اهمیت، تعیین گردید. تحقیق نشان داد که عوامل اصلی مؤثر در بازارهای گرانقیمت و متوسط نسبتاً یکسان است، درحالیکه در بازار ارزانقیمتتر، بهای کالا نقش کلیدیتری یافته و جایگزین مرغوبیت پارچه در ۵ عامل اصلیتصمیمگیری میشود. بررسی همبستگی عوامل اصلی خرید با خصوصیات خریداران همچون سن، تحصیلات، اشتغال، تأهل و درآمد نشان داد: سن افراد با دو عامل طرح و مد رابطه معنادار معکوس و با مرغوبیت پارچه رابطه معنادار مستقیم دارد.افزایش سطح تحصیلات بر اهمیت کیفیتدوخت، رفتار فروشنده، راحتی و تبلیغات بطور معناداری میافزاید. قیمت به نسبت عکس و کیفیتدوخت، کشور تولیدکننده و تبلیغات بطور مستقیم به درآمد خریدار وابستهاند