سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدمهدی زهرائی – استاد دانشکده عمران دانشگاه تهران
جلیل خانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

چکیده:

در حال حاضر از روشهای متنوعی برای تعمیر و تقویت ستونهای بتنآرمه استفاده میشود. ازجمله میتوان تقویت اعضای بتنآرمه با پوشش SFRP را نام برد. قابلیت کاربرد ستونهای بتنآرمه محصورشده با دورپیچ الیاف در جهت مماسی برای مقاومت در برابر بارهای با خروج از محوری در چندین پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. با این وجود سازوکار محصورشدگی در حضور تأثیر لاغری ستون کمتر شناخته شده است و نیاز به مطالعهی بیشتری دارد. جلوگیری از کمانش یک ستون بتنمسلح لاغر در برابر نیروی محوری فشاری وارد بر آن با استفاده از پلیمرهای مسلح با الیاف SFRP ، هدف اصلی این تحقیق است. لذا در این پژوهش به بررسی تقویت لاغری ستونهای بتنمسلح با SFRP پرداخته ودر آن پارامترهای موثر در تقویت لاغری و رفتار سازه لحاظ گردیدهاند. ازجمله این پارامترها میتوان به تاثیر تعداد لایهها اشاره نمود که در این تحقیق به روش اجزامحدود مورد بررسی قرار میگیرند. بر این اساس در این مقاله، چند ستون بتنمسلح تحت تاریخچه زمانی شتاب زمینلرزه منجیل مدلسازی شده و منحنیهای نیرو-تغییر مکان برای هر مدل به صورت عددی محاسبه میشوند. ستونهای مورد بررسی در سه گروه تقسیم میشوند که گروه اول بدون دورپیچ و گروههای بعدی تقویت شده به وسیله یک و دو لایه الیاف فلزی می باشند. ابتدا مدلهای سه بعدی از ستونهای مورد نظر توسط نرمافزار اجزای محدود آباکوس تهیه گردیده و سپس با اعمال بار محوری و همچنین نیروهای لرزهای، تاثیر پارامترهای مورد نظر بر رفتار ستون بررسی میشود. نتایج نشان میدهد که تقویت ستون با SFRP باعث افزایش سختی خمشی و محوری ستون میشود، که سختی خمشی در کاهش کمانشپذیری ستون نقشی اساسی دارد