سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمدسعید منجم – استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
مصطفی بابابیک – دانشجویکارشناسی ارشد

چکیده:

دقت درمحاسبات ظرفت خط تنظیم جداول زمانی و اهمیت تعیین دقیق پروفیلهای سرعت زمان در بالای بحرانی جزو مسائل مهم طراحی و بهره برداری در راه آهن بوده و از طریق شبیه سازی حرکت قطار برروی مسیر حاصل می شود هم اکنون این کار به شیوه دستی و از طریق تنظیم جداول سرعت-نیروی شتابدهنده با درنظر گیری یک سرعت متوسط درهرکدام از تانژانت شیبهای بلاک مربوطه محاسبه می شود دراین مقاله پس از بررسی نیروی کشنده و انواع نیروهای مقاوم به حل معادله حرکت پرداخته شده است و از طریق آن برنامه رایانه ای تدوین و طراحی شده است که قادر است با توجه به فرم هندسی مسیر قائم نحوه حرکت قطار درمسیر مورد نظر را شبیه سازی نماید از ویژگیهای این برنامه تعیین سرعت زمان سپری شده و نیروهای شتابدهنده درهر نقطه از مسیر محاسبه انرژی مورد نیاز و به تبع آن میزان سوخت مصرفی در حرکت یک رام قطار و ینز تعیین محل و مسافت ترمزگیری درانتهای بلاک می باشد.