سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محسن نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی ژئوتکنیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس سروش – دانشیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
اسماعیل افلاکی – استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر۳

چکیده:

سد مسجد سلیمان یکی از مرتفعترین سدهای سنگریزهای ساخته شده در خاورمیانه به شمار میرود. عملیات ابزارگذاری دراین سد در دو مرحله حین ساخت و پس از آن انجام گرفته است. در پژوهش حاضر عملکرد ابزارهای استفاده شده در بدنه این سد و نتایج به دست آمده از آ نها مورد ارزیابی قرار گرفته است. بررسیها دورههای زمانی ساخت، آبگیری اولیه و بهرهبرداری از سد را شامل میشود. نتایج به دست آمده از پیزومترها نشانگر وجود فشارآب حفرهای نسبتا زیاد – که در زمان ساخت ایجاد شده است- است. این فشارهای آب حفرهای پس از گذشت بیش از ۱۱ سال از عمر سد، به حالت پایدار نرسیدهان د. همچنین تاریخچه فشارهای کل اندازهگیری شده و نشس تهای داخل هسته نیز مورد مطالعه قرار گرفت هاند.